ห้างหุ้นส่วนสามัญ จามจุรี เดควูด แอนด์ เอิทเทนแวร์

JAMJUREE DECWOOD&EARTHENWARE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102548000353
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/11/2548 พ.ศ. (18 ปี 5 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
16/11/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 236 ถนนคลองด่าน แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น