ห้างหุ้นส่วนสามัญ จอร์นนี่ แอ็พแพเร็ล

JOHNNY 'S APPAREL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102548000329
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/9/2548 พ.ศ. (18 ปี 8 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
26/9/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 346/5 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า