ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรกรัณย์ โบทานิคส์

PHORNKARAN BOTANICS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102547000198
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/5/2547 พ.ศ. (19 ปี 11 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
24/5/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 860/31 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ 87302 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำสำหรับเด็กและเยาวชนพิการ