ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรวิชิตรวมเจริญ

PORNWICHIT RUAMCHAROEN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102546000101
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/8/2546 พ.ศ. (20 ปี 8 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/8/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 4/38 หมู่ที่1 ซอยสุขสวัสดิ์ 14 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
วัตถุประสงค์ 93112 การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย