ห้างหุ้นส่วนสามัญ เบญจรัตน์ การค้า

BENJARATE TRADING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102545000221
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/8/2545 พ.ศ. (21 ปี 7 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/8/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 316/161 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28292 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานกับยางหรือพลาสติก