ห้างหุ้นส่วนสามัญ วาย แอนด์ บี โปรเจค

Y & B PROJECT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102543000061
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/6/2543 พ.ศ. (23 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/6/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 233/27-28 ถนนสรณคมณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์