ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที เอ็น ที เว็บ

TNT WEB REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102543000045
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2543 พ.ศ. (24 ปี 1 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/3/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 3/52 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 63111 กิจกรรมการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล