ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก่อปัญญาวิสิฐเลิศ

KORPUNYA WISITLERT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102543000011
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/1/2543 พ.ศ. (24 ปี 5 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/1/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1549 ถนนทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85101 การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ