ห้างหุ้นส่วนสามัญ 2 เอส ก่อสร้าง

2 S CONSTRUCTION REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102542000203
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/8/2542 พ.ศ. (24 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
9/8/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 22/671 หมู่ที่ 13 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย