ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลามิน่า โฟลว์ เทคโนโลยี

LAMINA FLOW TECHNOLOGY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102539000141
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/9/2539 พ.ศ. (27 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
24/9/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 29/54 หมู่ที่ 11 ซอยเปรมฤทัย ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 27501 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้น ประเภทผลิตความร้อนด้วยไฟฟ้า)