ห้างหุ้นส่วนสามัญ บางกอก โปลิ

BANGKOK POLE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102539000052
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/3/2539 พ.ศ. (28 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/3/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3/1 หมู่ที่ 3 ถนนสุขาภิบาล แขวงคันนายาว* เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85499 การศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น