ห้างหุ้นส่วนสามัญ คนกับเหล้า

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102538000148
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2538 พ.ศ. (28 ปี 4 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
28/11/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 85/2 ซอยหลังสวน 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56301 การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน