ห้างหุ้นส่วนสามัญ ประภาวรรณทรานสปอร์ตและนุชจรินทร์ทัวร์

PRAPHAWAN TRANSPORT & NUGHCHCHARINGTOUR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102538000032
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/2/2538 พ.ศ. (29 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
24/2/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 70/11 หมู่ 4 แขวงบางชัน* เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49321 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่