ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี.เอ็น.เอส.แลนด์กรุ๊ป

P.N.S. LAND GROUP REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102537000128
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/11/2537 พ.ศ. (29 ปี 5 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/11/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 9/108 ถนนลาดพร้าว 71 หมู่ที่ 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02100 วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้