ห้างหุ้นส่วนสามัญ เดอะอินเตอร์เนชั่นแนลดอลเฮ้าส์

THE INTERNATIONAL DOLL'S HOUSE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102537000098
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2537 พ.ศ. (29 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
13/7/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1027 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46434 การขายส่งเกมและของเล่น