ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี.ทีแอนด์บี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102537000021
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/3/2537 พ.ศ. (30 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/3/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 8/6 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01611 การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช