ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิรวัฒน์เทคนิค

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102536000205
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/7/2536 พ.ศ. (30 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/7/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 19/56 หมู่ที่ 6 แขวงบางบอน* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25922 การกลึง กัด ไส โลหะ