ห้างหุ้นส่วนสามัญ 1992 คอนซัลแตนท์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง

1992 CONSULTANT & ENGINEERING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102535000058
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2535 พ.ศ. (32 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/2/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 20/5 ตรอกวังหลัง ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย