ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินดาอรุณทัศนาญชลี

CHINDAARUN DHUSNANCHALEE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102534000241
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/12/2534 พ.ศ. (32 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
30/12/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 547 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96309 กิจกรรมการบริการอื่นๆ ส่วนบุคคล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น