ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิว พี.ที.ซี.เซ็นเตอร์

NEW P.T.C. CENTRE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102534000071
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/6/2534 พ.ศ. (33 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
3/6/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 44 ซอยประชุม ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85491 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา