ห้างหุ้นส่วนสามัญ สสมนซ์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102532000146
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/8/2532 พ.ศ. (34 ปี 9 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
30/8/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1178 ถนนรามอินทรา แขวงจรเข้บัว* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
วัตถุประสงค์ 93120 กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา