ห้างหุ้นส่วนสามัญ พันธุ์ทิพย์ แลบ

PUNTIP LAPCIATORY REGISTERED OFDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102532000138
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2532 พ.ศ. (34 ปี 8 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
2/8/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 108/598 หมู่ที่ 7 แขวงคลองถนน* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32502 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม