ห้างหุ้นส่วนสามัญ จอร์ช แทรเวิล

GEORGE TRAVEL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102529000319
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/10/2529 พ.ศ. (37 ปี 8 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/10/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 148 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79909 กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น