ห้างหุ้นส่วนสามัญ อรุณ ไซแอม เอนเตอร์ไพรส์

ARUN SIAM ENTERPRISE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102528000081
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/4/2528 พ.ศ. (39 ปี 2 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
11/4/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23 ห้อง 602 ชั้น 6 ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 52101 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง