ห้างหุ้นส่วนสามัญ นนทบุรีฟาร์ม

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102527000192
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/7/2527 พ.ศ. (39 ปี 10 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
26/7/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3739 ฌ. ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01411 การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ