ห้างหุ้นส่วนสามัญ จีระเกษมทรานสปอร์ต

JEERA KASEAUM TRANSPORT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102527000184
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2527 พ.ศ. (39 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
4/7/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 650,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 200/221 หมู่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 52291 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า