ห้างหุ้นส่วนสามัญ วัฒนาศึกษา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102527000028
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2527 พ.ศ. (40 ปี 3 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
16/1/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 99 ซอยวัฒนานิเวศน์ 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ