ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที แอนด์ เค

T & K REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102526000369
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/12/2526 พ.ศ. (40 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
16/12/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 10/1 ถนนพหลโยธิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ 9 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46108 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง