ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดวงกมลธุรกิจ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102526000164
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/6/2526 พ.ศ. (41 ปี ที่แล้ว)
20/6/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 116 ตรอกบางขุนพรหม ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 64929 การให้สินเชื่ออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น