ห้างหุ้นส่วนสามัญ คอมเมทแทรเวิล

COMET TRAVEL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102525000349
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/12/2525 พ.ศ. (41 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
14/12/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 150-152 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง