ห้างหุ้นส่วนสามัญ คริสโคลเธียส์

KRIS CLOTHIER REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102523000368
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/10/2523 พ.ศ. (43 ปี 7 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
22/10/1980 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 460/7 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า