ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุพัฒน์แมชชินเนอรี่ซัพพลาย

SUPAT MACHINERY SUPPLY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102523000350
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/10/2523 พ.ศ. (43 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
6/10/1980 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 837-839 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28131 การผลิตเครื่องสูบอื่นๆ และคอมเพรสเซอร์