ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ.แอล.พี วี ซี

J.L. PVC REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102521000034
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2521 พ.ศ. (46 ปี 3 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/1/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 367/72 ซอย 31 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15202 การผลิตรองเท้ายาง