ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอเซียเทรดเทค

ASIA TRADE TECH REGINSTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102519000391
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/11/2519 พ.ศ. (47 ปี 5 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
2/11/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 463 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33151 การซ่อมเรือ