ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรีโอพับลิชชิ่ง

TREO PUBLTSHING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102519000260
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/7/2519 พ.ศ. (47 ปี 8 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/7/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 156 ชั้น 4 อาคารยูไนเต็ด ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18111 การพิมพ์หนังสือพิมพ์และวารสารอื่นๆ