ห้างหุ้นส่วนสามัญ กุหลาบการช่าง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102518000134
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/3/2518 พ.ศ. (49 ปี 3 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
17/3/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 692/3 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13929 การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่นๆ ยกเว้น เครื่องแต่งกายซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น