ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไว.เซี๊ยะ

VAI SIA REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102517000181
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/3/2517 พ.ศ. (50 ปี 1 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
13/3/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 30 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
วัตถุประสงค์ 91031 กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์