ห้างหุ้นส่วนสามัญ คุณแสง

KUNSANG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102516000269
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2516 พ.ศ. (51 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/4/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 199/24 ซอยจินดาถวิล ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13112 การปั่นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ