ห้างหุ้นส่วนสามัญ เตียไจ่เฮงฮวด

ASIA BROTHER COMMERCE ERGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102515000320
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/7/2515 พ.ศ. (51 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/7/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 520,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 144 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10612 การผลิตแป้งจากข้าว