ห้างหุ้นส่วนสามัญ ค้าไม้ไตรมิตร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102515000117
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/2/2515 พ.ศ. (52 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
21/2/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 144 ถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02100 วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้