ห้างหุ้นส่วนสามัญ วัลลพฟาร์ม

VALLOP FARM REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102514000679
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/11/2514 พ.ศ. (52 ปี 5 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
16/11/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 384 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01411 การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ