ห้างหุ้นส่วนสามัญ เกรียงศักดิ์ซีแมน

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102514000610
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/10/2514 พ.ศ. (52 ปี 7 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
26/10/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2/50 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 03111 การจับปลาทะเล