ห้างหุ้นส่วนสามัญ มโนรมย์ เทรดดิ้ง

MANOROM TRADING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102514000521
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/9/2514 พ.ศ. (52 ปี 6 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
23/9/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 225,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 519 ตรอกประตูเหล็ก ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์