ห้างหุ้นส่วนสามัญ กร๊าฟฟิคอาร์ตรีเลิชเซ็นเตอร์

GRAPHIC ARTS RESEARCH CENTRE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102514000237
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2514 พ.ศ. (52 ปี 11 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
12/5/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 166 ถนนบางขุนนนท์ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85499 การศึกษาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น