ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก. สารภีเดินรถ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102514000148
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2514 พ.ศ. (53 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
1/4/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 474/14 ถนนเจิรญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร