ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยู่ฮวดกลการ

U.H. ENGINEERING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102514000091
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/2/2514 พ.ศ. (53 ปี 3 เดือน ที่แล้ว)
22/2/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1322/5 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45102 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ