ห้างหุ้นส่วนสามัญ สหเจริญกิจอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102513000781
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/10/2513 พ.ศ. (53 ปี 6 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/10/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 680,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 4 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10294 การผลิตปลาป่นสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์