ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102513000772
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/8/2513 พ.ศ. (53 ปี 7 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
27/8/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23-25 ถนนราชวิถี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85101 การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ