ห้างหุ้นส่วนสามัญ กาญจน-ชีวิน

KARNCHANA - CIVIL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102513000624
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/10/2513 พ.ศ. (53 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
15/10/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 478 ถนนพระราม 1 สยามสแควร์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน