ห้างหุ้นส่วนสามัญ กสิภัณฑ์จักรกล

AGRICULTURAL PRODUCTS & ENGINES REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102513000608
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2513 พ.ศ. (53 ปี 6 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
8/10/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 364/5 ตรอกวัดตรีทศเทพ ถนนดินสอ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์